ກະດູກອ່ອນໝູຕັດຕ່ອນອານາໄມ 1000ກຣາມ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໂພ ດ້ວຍມາດຕະຖານຊີພີ
  • 1ກິໂລ 49,000 ກີບ
  • ກະດູກອ່ອນໝູຕັດຕ່ອນອານາໄມ 1000 ກຣາມ

In stock

53,000