ກະດູກອ່ອນໝູຕັດຕ່ອນອານາໄມ 1000ກຣາມ

  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພ
  • ປະເພດ: ດູກສົດ
  • ເມນູແນະ: ຕົ້ມແຊບດູກອ່ອນ
  • ຈຳໜ່າຍ: kg/1000g
  • ທີ່ມາ: ບໍລິສັດ ຊີພິເຟສຊັອບລາວ

In stock

57,000