ກະດູກຂ້າງໝູ ຕັດເສັ້ນອານາໄມ 500g

  • ກະດູກຂ້າງງາມຕັດເສັ້ນໃສ່ແພັກອານາໄມ
  • ສົດ ສະອາດ ປອດໄພດ້ວຍມາດຕະຖານຊີພີ
  • 1ແພັກ1000ກຣາມ
  • 1ແພັກ52000ກີບ
  • ສົດ ໃໝ່ທຸກມື້

26,500